Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » O Gymnáziu

Školská rada

Školská rada

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561 Sb. (školský zákon v platném znění) pracuje na Gymnáziu Ivana Olbrachta Semily šestičlenná školská rada. Pravomoci a úkoly školské rady jsou stanoveny zákonem (viz výše). Jde např. o právo schvalovat školní řád a výroční zprávu školy, vyjadřovat ke školním vzdělávacím programům, podílet se na zpracování koncepčních záměrů školy atd.


 

 

 

 

Výsledky voleb do školské rady pro období 2021-2024

Členy školské rady na tříleté období 2021-2024 byli ve volbách konaných dne 1. 9. 2021 zvoleni: Mgr. Lukáš Rambousek a Mgr. Kamila Víznerová (oba zvoleni pedagogickými pracovníky školy), Ing. Jana Karpíšková a MUDr. Robert Nechanický (oba zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky). Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady najdete pod odkazem ZDE.

Aktualizace: PhDr. Jindřich Vojta, 6. 9. 2021

Vybrané informace k volbám do školské rady v roce 2021

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli školy a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má šest členů (1/3 členů školské rady jmenuje zřizovatel školy, 1/3 členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy a 1/3 školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci). Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti a je plně svéprávná. Členem školské rady nemůže být ředitel školy ředitel školy se jednání školské rady se může účastnit jak host).

Informace k průběhu a způsobu voleb

Volby do školské rady proběhnou 1. září 2021 od 09.00 do 17.00 hod. v informačním centru gymnázia. Platný volební řád stanoví, že volič hlasuje osobně, zastoupení při volbě není přípustné. Postupuje se tak, že volič si po prokázání své totožnosti a podpisu do listiny oprávněných voličů vyzvedne hlasovací lístek, který před vhozením do volební urny upraví tak, že zátržítkem označí jména kandidátů, které se rozhodl volit. Právo volit mají všichni učitelé školy (volí navržené kadidáty z pedagogického sboru) a také oba zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí (volí další dva navržené kandidáty). Účast ve volbách je dobrovolná nikoli povinná. Přes tuto skutečnost si Vás dovolujeme požádat, abyste svého volebního práva využili.

Aktualizace: PhDr. Jindřich Vojta, 30. 8. 2021

Kandidátní listina pro volby do školské rady v roce 2021 je po uzavření nominací zveřejněna pod odkazem ZDE.

Aktualizace: PhDr. Jindřich Vojta, 20. 8. 2021

Kandidáta pro volby do školské rady může navrhnout každý zletilý občan (navrhovatel). Návrhy na nominace kandidátů pro volby do školské rady v roce 2021 se podávají písemně řediteli školy nejpozději do 15 dnů přede dnem konání voleb, tj. nejpozději do 17. srpna 2021.

Formulář pro nominaci kandidátů z řad pedagogů zveřejňujeme pod odkazem ZDE.

Formulář pro nominaci ostatních kandidátů (z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků nebo jiných fyzických osob) zveřejňujeme pod odkazem ZDE.

Další informace a podrobnosti k volbám můžete nalézt ve Volebním řádu pro volby do školských rad vydaným Radou Libereckého kraje, který zveřejňujeme pod odkazem ZDE.

Aktualizace: PhDr. Jindřich Vojta, 1. 7. 2021

Vyhlášení voleb do školské rady pro funkční období 2021-2024

Dne 29. 6. 2021 vyhlásil ředitel školy volby do školské rady pro funkční období 2021-2024 (dokument o vyhlášení voleb je evidován pod číslem jednacím 483/2021/VOJ-79). Volby se uskuteční dne 1. září 2021. Podrobnosti k volbám do školské rady budou v souladu se školským zákonem a Volebním řádem pro volby do školských rad základních, středních a vyšších odborných škol přijatého usnesením Rady Libereckého kraje č. 836/21/RK ze dne 18. 5. 2021 zveřejňovány postupně na této webové stránce.

Aktualizace: PhDr. Jindřich Vojta, 30. 6. 2021

Členové školské rady (aktualizace po doplňovacích volbách 25.06.2019, funkční období 2018-2021)
 • a) jmenovaní zřizovatelem školy: Bc. Lena Mlejnková,  JUDr. Helena Vašková
 • b) zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Lukáš Rambousek, Mgr. Kamila Víznerová
 • c) zvolení zástupci rodičů a žáků: MUDr. Robert Nechanický, Ing. Jana Karpíšková
 • Předsedou školské rady je Mgr. Lukáš Rambousek.

Aktualizace: PhDr. Jindřich Vojta, 2. 7. 2019

Doplňovací volby do školské rady

Dne 24.05.2019 vyhlásil ředitel školy doplňovací volby do školské rady.

Dokument o vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady najdete pod odkazem ZDE.

Formulář pro nominaci kandidátů z řad pedagogů zveřejňujeme pod odkazem ZDE.

Formulář pro nominaci ostatních kandidátů (z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků nebo jiných fyzických osob) zveřejňujeme pod odkazem ZDE.

Kandidátní listina pro doplňovací volby do školské rady v roce 2019 je po uzavření nominací zveřejněna pod odkazem ZDE.

Harmonogram doplňovacích voleb do školské rady voleb v roce 2019 (hlavní termíny):

a) uzávěrka přijímání písemných nominací: do 10.06.2019,

b) zveřejnění listiny kandidátů: nejpozději do 14.06.2019,

c) termín doplňovacích voleb: 25.06.2019 od 10.00 do 18.00  hod. v informačním centru školy.

Pokyny pro voliče k průběhu voleb a způsobu hlasování:

1. Hlasuje se tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku do volební urny. Hlasovací lístek si volič vyzvedne v den konání voleb u volební komise v informačním centru gymnázia.

2. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

3. Jména oprávněných voličů budou uvedena v seznamech ve volební místnosti (informační centrum gymnázia).

4. Hlasovací lístek je třeba upravit tak, že zatrhnete nebo jiným způsobem zřetelně označíte jméno navrhovaného kandidáta.

Volební komise pro doplňovací volby do školské rady v roce 2019

 • PhDr. Jindřich Vojta – předseda komise
 • členové: Helena Babcová, Jana Dohnalová

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady v roce 2019 zveřejníme po skončení voleb ZDE.

Aktualizace: PhDr. Jindřich Vojta, 24. 6. 2019


 Členové školské rady (volby 28. 6. 2018, funkční období 2018-2021)

 • a) jmenovaní zřizovatelem školy: Bc. Lena Mlejnková,  JUDr. Helena Vašková
 • b) zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Lukáš Rambousek, Mgr. Pavel Nečaský
 • c) zvolení zástupci rodičů a žáků: Natálie Hejdová, MUDr. Robert Nechanický
 • Předsedou školské rady je Mgr. Lukáš Rambousek.

Členové školské rady (volby 21. 4. 2015, funkční období 2015-2018)

 • a) jmenovaní zřizovatelem školy: Mgr. Jan Farský,  JUDr. Helena Vašková
 • b) zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Lukáš Rambousek, Mgr. Pavel Nečaský
 • c) zvolení zástupci rodičů a žáků:  Ing. Milan Kuršel, Lukáš Tichák (od roku 2017 nepůsobí ve funkci pánové Kuršel (již nemá na škole syna) a Tichák (přestal být po maturitě studentem GIO); noví členové Jiří Brill a Jan Pekárek - zvoleni v doplňovacích volbách.)
 • Předsedou školské rady je Mgr. Lukáš Rambousek.

Členové školské rady (volby 16. 5. 2012, funkční období 2012-2015)

 • a) jmenovaní zřizovatelem školy: Mgr. Jan Farský,  JUDr. Helena Vašková
 • b) zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Lukáš Rambousek, Mgr. Pavel Nečaský
 • c) zvolení zástupci rodičů a žáků:  Ing. Milan Kuršel, Sebastian Kuršel
 • Předsedou školské rady je Mgr. Lukáš Rambousek.

Členové školské rady (volby 16. 12. 2008, funkční období 2009-2011)

 • a) jmenovaní zřizovatelem školy: Mgr. Jan Farský, Mgr. Stanislav Pěnička
 • b) zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Stanislava Bradnová, Mgr. Pavel Nečaský
 • c) zvolení zástupci rodičů a žáků: Ing. Jiří Vavřena, Ing. Martin Borovička
 • Předsedkyní školské rady je Mgr. Stanislava Bradnová. 

Členové školské rady (volby 20. 12. 2005, funkční období 2006-2008)

 • a) jmenovaní zřizovatelem školy: PhDr. Věra Picková a MUDr. Hana Králíčková
 • b) zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Stanislava Bradnová a Mgr. Pavel Nečaský
 • c) zvolení zástupci rodičů a žáků: Ing. Martin Borovička a Jaromír Beran
 • Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Stanislava Bradnová.

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz