Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Maturita

Základní informace k maturitní zkoušce v roce 2021 a související rozhodnutí ředitele

 

Informace a servis pro maturanty

1. Ústní maturitní zkoušky v profilové části maturit proběhnou v naší škole pro obě maturitní třídy v termínu od úterý 8. června do pondělí 14. června. Denní rozpis zkoušek pro jednotlivce bude stanoven až po 30. dubnu 2021, protože do tohoto termínu se mohou maturanti rozhodnout, zda budou  či nebudou maturovat formou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který zvolili ve společné části maturit.

2. Didaktické testy ve společné části maturitních zkoušek, tj. z českého jazyka a literatury, z cizích jazyků, z matematiky a také z předmětu matematika rozšiřující a dále písemné práce v profilové zkoušce z matematiky proběhnou v termínech od 24. května do 26. května 2021. Všechny zkoušky proběhnou v budově naší školy.

3. Ředitel školy jmenoval dne 31. 3. 2021 členy zkušebních maturitních komisí pro obě třídy a také zadavatele didaktických testů pro společnou část maturit (dokumenty jsou k dispozici ve škole a jsou vedeny pod č. j. 280/2021/VOJ-31, 281/2021/VOJ-32 a 282/2021/VOJ-33). 

VOJ, 31. 3. 2021, 16.20 hod.

1. MŠMT vydalo dne 15. 3. 2021 ve večerních hodnách "Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám" (č.j. MŠMT-3267/2021-3), které bylo doručeno do datové schránky naší školy.

2. V pátek 19. března 2021 šestou vyučovací hodinu proběhne konzultační seminář k maturitám pro obě maturitní třídy (online, MS TEAMS).

VOJ, 16. 3. 2021, 12.00 hod.

1. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci rozhodlo MŠMT 10. března 2021 o posunu termínů maturitních zkoušek. Didaktické testy ve společné části maturitních zkoušek se budou konat ve dnech 24., 25. a 26. května 2021 (náhradní termín 7., 8. a 9. července), ústní maturitní zkoušky se mohou konat od 1. června do 23. července (termín ústních zkoušek pro naše gymnázium nelze zatím stanovit, protože mj. nemáme k dispozici podrobné metodické pokyny, které MŠMT zpracovává). 

2. Veškerá další rozhodnutí ředitele školy v souvislosti s maturitními zkouškami se budou odvíjet od "Opatření obecné povahy MŠMT", které dosud nebylo vydáno. 

VOJ, 15. 3. 2021, 15.40 hod.

1. Někteří maturanti mají v úmyslu požádat o náhradu profilové zkoušky z cizího jazyka. Příslušná žádost musí být podána řediteli školy do 31. března 2021. Pokud již máte k dispozici příslušný certifikát, žádost neodkládejte. Pomoci Vám může následující formulář žádosti, který je uložen ZDE (formulář si můžete stáhnout, vybrat jednu ze tří variant, vyplnit požadované údaje a společně s povinnou přílohou žádost doručit v požadovaném termínu do školy). V případě nejasností v této věci kontaktujte přímo ředitele školy.

2. Studenti maturující z výtvarné výchovy předloží maturitní práci vedoucímu maturitní práce nejpozději do 30. dubna 2021. 

3. Důležité informace k maturitní zkoušce najdete také na webové stránce "Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání" (www.cermat.cz). Zde jsou uvedeny podrobnosti k termínům didaktických testů, didaktické testy z minulých let k procvičování včetně řešení, informace k výsledkovém portálu žáka apod.

4. Pokud epidemiologická situace dovolí, budou se ústní zkoušky maturitních zkoušek v naší škole konat v posledním květnovém týdnu, tj. od 24. 5. 2021. Denní rozpis zkoušek bude zveřejněn nejpozději do 23. března 2021.

VOJ, 22 2. 2021, 17.10 hod.

Změny maturitní zkoušky v roce 2021 na základě "Opatření obecné povahy MŠMT" ze dne 29. 1. 2021:

1. Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut.

2. V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce.

3. K maturitní zkoušce jsou připuštěni všichni studenti 4. ročníku a oktávy, protože podali řádnou přihlášku k maturitní zkoušce k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince a prospěli v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Ostatní podmínky konání maturitní zkoušky se rozhodnutím ředitele školy nemění. Příslušné rozhodnutí ředitele školy v této věci bylo vydáno dne 15. 2. 2021 a je registrováno pod č.j. 114/2021/VOJ-12.

VOJ, 15. 2. 2021, 15.30 hod.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Společná část: 2 povinné předměty       → český jazyk a literatura (všichni žáci)                                                  

                                                                  → ci jazyk (anglický jazyk nebo francouzský jazyk nebo německý jazyk) nebo matematika (dle volby žáka)

Obě tyto maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu, který zadává a hodnotí CENTRUM (CERMAT). Kromě povinných zkoušek může žák v této části maturitní zkoušky zvolit až dvě nepovinné zkoušky, a to zkoušku z předmětů: matematika, matematika rozšiřující nebo cizí jazyk.

Profilová část: 4, resp. 3 předměty        → český jazyk a literatura (konají všichni žáci),

                                                     → žák, který zvolil  ve  společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, koná z tohoto cizího jazyka i profilovou

                                                                        zkoušku a volí další 2 předměty z nabídky,

                                                                    žák, který ve společné části MZ zvolil matematiku, volí  další  2  předměty z  nabídky s tím,

                                                                        že musí zvolit alespoň jeden cizí jazyk (tento žák bude mít v profilové části MZ o 1 známku méně,

                                                                        neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška).

Kromě povinných zkoušek může žák v této části maturitní zkoušky zvolit až dvě nepovinné zkoušky z dále uvedené nabídky předmětů.

Zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka v profilové části se skládají vždy z písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí.

Zkoušku z cizího jazyka v  profilové části lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka, a to nejméně na úrovni B2 pro všechny jazyky v osmiletém studijním oboru, pro anglický jazyk nejméně na úrovni B2 také ve čtyřletém studijním oboru a pro ostatní jazyky (německý jazyk a francouzský jazyk) ve čtyřletém studijním oboru nejméně na úrovni B1 za podmínky, že ve společné části zvolil cizí jazyk. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2021 pro konání zkoušky v jarním zkušebním období, resp. do 30. června 2021 pro podzimní zkušební období. Součástí této žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání stnadardizované jazykové zkoušky. Pokud žák zvolil ve společné části MZ matematiku, nemůže zkoušku z cizího jazyka v profilové části MZ výsledkem certifikované zkoušky nahradit. Nahradit zkoušku z cizího jazyka lze jen za předpokladu, že žák v profilové části koná alespoň 4 zkoušky.

 

Další podmínky a podrobnosti k maturitní zkoušce v roce 2021

 

1.Žáci 4. ročníku (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a žáci oktávy (obor 79-41-K/81 Gymnázium) si mohou v profilové části maturitní zkoušky vybrat z nabídky následujících předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova.

 

2. Profilová zkouška z českého jazyka se skládá z písemné práce a z ústní zkoušky. Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci stanoví ředitel školy nejméně 4 zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro ústní zkoušku stanovil ředitel školy maturitní seznam 90 literárních děl a stanovil pro žáky také kritéria pro výběr literárních děl. Z  maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Při sestavování vlastního seznamu literárních děl vybírá žák  minimálně  2 literární díla z  české a světové literatury do konce 18. století, minimálně 3 literární díla z  české a světové literatury 19. století, minimálně 4 literární díla ze světové literatury 20. a 21. století  a  minimálně 5 literárních děl z české literatury 20. a 21. století. V seznamu žáka musí být minimálně dvěma literárními díly zastoupena próza, poezie a drama. Žák odevzdá svůj seznam literárních děl prostřednictvím svého třídního učitele řediteli školy nejpozději do 31. března 2021 pro jarní zkušební období 2021 a nejpozději do 30. června 2021 pro podzimní zkušební období 2021. Pokud žák seznam v  daném termínu neodevzdá, losuje dle výše uvedené vyhlášky u maturitní zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým v maturitním seznamu literárních děl. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ke zkoušce budou připraveny pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu bude i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

3. Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci stanoví ředitel školy 1 nebo více zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud bude stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce bude obsahovat název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

4. Profilová zkouška z matematiky se skládá z písemné práce a z ústní zkoušky. Písemná zkouška má podobu testu s 12 otevřenými úlohami a trvá 150 minut. Ústní zkouška probíhá stejně jako ústní zkoušky z jiných předmětů před maturitní komisí.

5. Profilová maturitní zkouška z výtvarné výchovy proběhne kombinací dvou forem zkoušky, a to formou ústní zkoušky před zkušební komisí a formou obhajoby maturitní práce  před zkušební komisí. Obhajba maturitní práce i ústní zkouška z tohoto předmětu trvají shodně 15 minut. Podrobnosti k vypracování maturitní práce stanoví ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby práce.

6. Profilová zkouška z  hudební výchovy proběhne kombinací dvou forem zkoušky, a to formou ústní zkoušky před zkušební komisí a formou praktické zkoušky, která bude mít podobu veřejného vystoupení. Ústní zkouška i praktická zkouška trvají obě shodně 15 minut.

7. Ve všech ostatních předmětech profilové zkoušky proběhne maturitní zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

8. Schválená témata zkoušek z jednotlivých předmětů profilové části maturitní zkoušky jsou pro maturanty k dispozici na webových stránkách gymnázia (rubrika „Maturity 2021“)  a k nahlédnutí také v písemné podobě v  informačním centru gymnázia. Témata jsou platná pro jarní i podzimní období maturitních zkoušek.

9. Pro hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky platí, že CENTRUM (CERMAT) stanoví hranici úspěšnosti didaktických testů. Tato hranice úspěšnosti bude uvedena v testových sešitech didaktických testů.

10. Pro hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky platí, že způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. Kromě toho v případě profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka platí, že hodnocení písemné práce činí 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkové hodnocení zkušebního předmětu. 

Témata profilových zkoušek v jednotlivých předmětech (témata budou maturantům k dispozici pod odkazy na názvy předmětů) 

Oktáva:

český jazyk a literatura (maturitní seznam literárních děl včetně pokynů k tvorbě žákova vlastního seznamu literárních děl)

anglický jazyk

německý jazyk

francouzský jazyk

základy společenských věd

dějepis

zeměpis

matematika

fyzika

chemie

biologie

hudební výchova

výtvarná výchova

4. ročník

český jazyk a literatura (maturitní seznam literárních děl včetně pokynů k tvorbě žákova vlastního seznamu literárních děl)

anglický jazyk

německý jazyk

francouzský jazyk

základy společenských věd

dějepis

zeměpis

matematika

fyzika

chemie

biologie

hudební výchova

výtvarná výchova

Rozhodnutí ředitele o nabídce povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně formy a témat těchto zkoušek a o dalších podrobnostech maturitní zkoušky v roce 2021 bylo vydáno v souladu s §79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, a v souladu s vyhláškou číslo 177/2009 Sb. v platném znění, po projednání v pedagogické radě, ve školské radě a po posouzení  návrhů jednotlivých předmětových komisí. Rozhodnutí je evidováno v dokumentaci školy pod č.j. 668/2020/VOJ-105 a bylo vydáno dne 25.9.2020. Rozhodnutí ředitele bylo dne 21. 10. 2020 aktualizováno a dáno do souladu s dokumentem MŠMT ze dne 14. 10. 2020 s názvem "Metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů".

VOJ, 25. 9. 2020, 17.15 hod.

VOJ, aktualizace ke dni 21. 10. 2020, 17.15 hod. (příslušné rozhodnutí ředitele je evidováno pod č.j. 759/2020/VOJ-122)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz