Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Maturita

MATURITY 2023

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Společná část: 2 povinné předměty       → český jazyk a literatura (všichni žáci)                                                      

                                                                  → ci jazyk (anglický jazyk nebo francouzský jazyk nebo německý jazyk) nebo matematika (dle volby žáka)

Obě tyto maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu, který zadává a hodnotí CENTRUM (CERMAT). Kromě povinných zkoušek může žák v této části maturitní zkoušky zvolit až dvě nepovinné zkoušky, a to zkoušku z předmětů: matematika, matematika rozšiřující nebo cizí jazyk.

Profilová část: 4, resp. 3 předměty        → český jazyk a literatura (konají všichni žáci),

 

                                                     → žák, který zvolil  ve  společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, koná z tohoto cizího jazyka

                                                                        i profilovou zkoušku a volí další 2 předměty z nabídky,

 

                                                                    žák, který ve společné části MZ zvolil matematikuvolí  další  2  předměty z  nabídky s tím, že musí zvolit

                                                                        alespoň jeden cizí jazyk

 

Kromě povinných zkoušek může žák v této části maturitní zkoušky zvolit až dvě nepovinné zkoušky z dále uvedené nabídky předmětů.

Zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka v profilové části se skládají vždy z písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí.

 

Náhrada zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturity - informace MŠMT o standardizovaných zkouškách

 

Jednu zkoušku z cizího jazyka v  profilové části lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka, a to nejméně na úrovni B2 pro všechny jazyky v osmiletém studijním oboru, pro anglický jazyk nejméně na úrovni B2 také ve čtyřletém studijním oboru a pro ostatní jazyky (německý jazyk a francouzský jazyk) ve čtyřletém studijním oboru nejméně na úrovni B1 za podmínky, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná 4 povinné zkoušky (nahradit lze i nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v rámci profilové maturitní zkoušky). Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2023 pro náhradu zkoušky v jarním zkušebním období, resp. do 23. června 2023 pro podzimní zkušební období. Součástí této žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Pokud žák zvolil ve společné části MZ matematiku, nemůže zkoušku z cizího jazyka v profilové části MZ výsledkem certifikované zkoušky nahradit.

Informaci MŠMT o standardizovaných zkouškách dle SERRJ, kterými lze v roce 2023 nahradit 1 profilovou zkoušku z cizího jazyka (pokud jsou dále splněny podmínky stanovené ředitelem školy) zveřejňujeme pod odkazem ZDE.

Editovatelnou žádost o náhradu zkoušky pro studenty našeho gymnázia zveřejňujeme pod odkazem ZDE.

 

Další podmínky a podrobnosti k maturitní zkoušce v roce 2023

 

1.Žáci 4. ročníku (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a žáci oktávy (obor 79-41-K/81 Gymnázium) si mohou v profilové části maturitní zkoušky vybrat z nabídky následujících předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, informační a komunikační technologie.

 

2. Profilová zkouška z českého jazyka se skládá z písemné práce a z ústní zkoušky. Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci stanoví ředitel školy nejméně 4 zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro ústní zkoušku stanovil ředitel školy maturitní seznam 76 literárních děl a stanovil pro žáky také kritéria pro výběr literárních děl. Z  maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Při sestavování vlastního seznamu literárních děl vybírá žák  minimálně  2 literární díla z  české a světové literatury do konce 18. století, minimálně 3 literární díla z  české a světové literatury 19. století, minimálně 4 literární díla ze světové literatury 20. a 21. století  a  minimálně 5 literárních děl z české literatury 20. a 21. století. V seznamu žáka musí být minimálně dvěma literárními díly zastoupena próza, poezie a drama. Žák odevzdá svůj seznam literárních děl prostřednictvím svého třídního učitele řediteli školy nejpozději do 31. března 2023 pro jarní zkušební období 2023 a nejpozději do 23. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023. Pokud žák seznam v  daném termínu neodevzdá, losuje dle dále uvedené vyhlášky u maturitní zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ke zkoušce budou připraveny pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu bude i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

3. Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci stanoví ředitel školy 1 nebo více zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud bude stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce bude obsahovat název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

4. Profilová zkouška z matematiky se skládá z písemné práce a z ústní zkoušky. Písemná zkouška má podobu testu s 12 otevřenými úlohami a trvá 150 minut. Ústní zkouška probíhá stejně jako ústní zkoušky z jiných předmětů před maturitní komisí.

5. Profilová maturitní zkouška z výtvarné výchovy proběhne kombinací dvou forem zkoušky, a to formou ústní zkoušky před zkušební komisí a formou obhajoby maturitní práce  před zkušební komisí. Obhajoba maturitní práce i ústní zkouška z tohoto předmětu trvají shodně 15 minut. Podrobnosti k vypracování maturitní práce stanoví ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby práce.

6. Profilová zkouška z  hudební výchovy proběhne kombinací dvou forem zkoušky, a to formou ústní zkoušky před zkušební komisí a formou praktické zkoušky, která bude mít podobu veřejného vystoupení. Ústní zkouška i praktická zkouška trvají obě shodně 15 minut.

7. Ve všech ostatních předmětech profilové zkoušky proběhne maturitní zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

8. Schválená témata zkoušek z jednotlivých předmětů profilové části maturitní zkoušky jsou pro maturanty k dispozici na webových stránkách gymnázia (rubrika „Maturity 2023“)  a k nahlédnutí také v písemné podobě u ředitele školy. Témata jsou platná pro jarní i podzimní období maturitních zkoušek.

9. Pro hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky platí, že CENTRUM (CERMAT) stanoví hranici úspěšnosti didaktických testů. Tato hranice úspěšnosti bude uvedena v testových sešitech didaktických testů.

10. Pro hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky platí, že způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. Kromě toho v případě profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka platí, že hodnocení písemné práce činí 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkové hodnocení zkušebního předmětu. 

Témata profilových zkoušek v jednotlivých předmětech (témata jsou v písemné podobě k dispozici u ředitele školy a pod odkazy na názvy předmětů níže) 

Oktáva:

český jazyk a literatura (maturitní seznam literárních děl včetně pokynů k tvorbě žákova vlastního seznamu literárních děl)

anglický jazyk

německý jazyk

francouzský jazyk

základy společenských věd

dějepis

zeměpis

matematika

fyzika

chemie

biologie

hudební výchova

výtvarná výchova

informační a komunikační technologie

4. ročník

český jazyk a literatura (maturitní seznam literárních děl včetně pokynů k tvorbě žákova vlastního seznamu literárních děl)

anglický jazyk

německý jazyk

francouzský jazyk

základy společenských věd

dějepis

zeměpis

matematika

fyzika

chemie

biologie

hudební výchova

výtvarná výchova

informační a komunikační technologie

Rozhodnutí ředitele o nabídce povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně formy a témat těchto zkoušek a o dalších podrobnostech maturitní zkoušky v roce 2023 bylo vydáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, a v souladu s vyhláškou číslo 177/2009 Sb. v platném znění, po posouzení  návrhů jednotlivých předmětových komisí. Rozhodnutí ředitele je evidováno v dokumentaci školy pod č.j. 772/2022/VOJ-148 a bylo vydáno dne 10. 10. 2022.

© VOJ, zveřejněno 17.10.2022

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury v roce 2023

 

Ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily stanovil po poradě s vyučujícími ČJL v oktávě (Mgr. Šárka Staňková) a ve 4.ročníku (Mgr. Ludmila Kobrová) a po projednání věci v komisi českého jazyka a literatury, jejíž předsedou je Mgr. Petr Pýcha, dále uvedený školní seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Tento seznam je platný pro maturity konané v roce 2023, tedy pro jarní i pro podzimní zkušební období. Ze školního seznamu si každý maturant vybere 20 literárních děl. Při sestavování svého seznamu literárních děl vybírá žák minimálně 2 literární díla z české a světové literatury do konce 18.století, minimálně 3 literární díla z české a světové literatury do konce 19.století, minimálně 4 literární díla ze světové literatury 20. a 21. století a minimálně 5 literárních děl z české literatury 20. a 21.století. V seznamu žáka musí být minimálně dvěma literárními díly zastoupena próza, poezie a drama. Tento svůj seznam žák odevzdá řediteli školy prostřednictvím svého třídního učitele nejpozději do 31.března 2023 pro jarní zkušební období a nejpozději do 30.června 2023 pro podzimní zkušební období. Pokud žák z jakýchkoli důvodů seznam v daném termínu neodevzdá, losuje při maturitní zkoušce z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Příslušné rozhodnutí ředitele ze dne 29.9.2022 je evidováno pod č.j. 748/2022/VOJ-149.

Školní seznam literárních děl pro obě maturitní třídy najdete pod odkazem ZDE.

© VOJ, zveřejněno 26.9.2022

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz